عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

عید فطر است و دلم غرق تماشاست

یاد آن ماه عزیزی که به حق اوج تمناست
سائل درگه عشقم که امید است بر آن
هر چه طالب شوم از او همان لحظه مهیاست

Presets