روز پدر مبارک

روز پدر مبارک

سیزده ماه رجب آمد به دنیا مرتضی / مژده ای اهل ولا ، او هست وصی مصطفی
بهر زهرا همسر و باب حسین و حسن است / فاتح خیبر، شفیع مومنین روز جزا
کاربران گرامی سنیت نیوآگهی میلاد امام علی (ع) بر شما مبارک

Presets