دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

راه ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در کنکور و تست زنی

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 95221

01 مرداد 1401 11:54 تهران -- تهران
راه ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ی آزﻣﻮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻣﺪ...

تعداد بازدید: 364

دسته بندی: خدمات آموزشی

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09397067476 ارسال ایمیل

توضیحات

راه ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ی آزﻣﻮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

(ﺗﻘﻮﯾﺖ اراده ) ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ


(ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت )ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ


(ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺆاﻻت اﺷﺘﺒﺎه )ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺎﻗﺺ


(دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت )اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اوﻟﻮﯾﺖ اول، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

اوﻟﻮﯾﺖ دوم، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ

اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم، درس ﻫﺎی زودﺑﺎزه


(ﺗﻌﺎدل در درس ﺧﻮاﻧﺪن )ﺗﻌﺎدل ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اوﺳﺖ

 ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ


(ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺆاﻻت در آزﻣﻮن )ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻢ 

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره 02166175803 و09125006637 ویا آیدی تلگرام @Drnabaeiدر ارتباط باشید. 

آدرس سایت:www.behmoshaver.com

آدرس کانال جهت مشاهده کارنامه داوطلبان سال های گذشته:t.me/behmoshaver

اینستگرام:http://instagram.com/behmoshav er/

لطفا قبل از مراجعه حتما وقت مشاوره حضوری رزرو نمایید.


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets