دوره بازرسی جوش طراحی سایت

500,000 تومان

مشاوره رایگان پایان نامه و تحلیل داده های آماری با Amos , SPSS , SAS , Eviews , Lisrel

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 61324

01 مرداد 1401 09:57 البرز -- کرج
تمایز کار ما، تعهد آموزش است، به این معنی که در تمامی مراحل انجام پایان نامه به شما آموزش های لازم د...

تعداد بازدید: 662

دسته بندی: خدمات آموزشی


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09351890127 ارسال ایمیل

توضیحات

تمایز کار ما، تعهد آموزش است، به این معنی که در تمامی مراحل انجام پایان نامه به شما آموزش های لازم داده خواهد شد. خانم دکتر افشاری از آغاز تا پایان راه و در تمامی مراحل از جمله پروپوزال نویسی، اعمال پیشنهادات احتمالی استاد راهنما، همراه شما بوده و مسیر دشوار انجام پایان نامه را برای شما آسان و هموار می نماید. ایشان همواره سعی بر این داشته است تا دانشجویان بتوانند مرحله فارغ التحصیلی خود را با ارائه پایان نامه ای مناسب و به بهترین نحو پشت سر گذارند . تعهد تحویل کامل پایان نامه در زمان در نظر گرفته شده، تعهد آموزش مستقیم، ارتباط مستمر ایشان و دانشجو و همراهی تا آخرین روز دفاع، برخی از وجوه متمایز خانم دکتر افشاری می باشد که دانشجویان از آن بهره مند خواهند شد . با توجه به اینکه هدف اصلی خانم دکتر افشاری، افزایش کیفیت پژوهش های دانشجویی می باشد، لذا پایان نامه های انجام شده توسط ایشان از نظر علمی در سطح مناسبی بوده و در صورت درخواست دانشجو می توان با استخراج مقاله از آن ها به تهیه مواردی نظیر مقالات علمی پژوهشی، مقالات ISI و مقالات ISC  نیز اقدام نمود . در صورتی که مایل به دریافت خدمات تحلیل آماری، مشاوره پایان نامه و چاپ مقالات با کیفیت در سطح ارشد و دکتری می باشید، میتوانید با خانم دکتر افشاری تماس حاصل نمائید .

 

     ۰۹۳۵۱۸۹۰۱۲۷ (دکتری آمار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
 

نکته : پایان نامه های انجام شده در قالب فایل (Word) و (PDF) به همراه تحلیل نمودارهای آماری، جداول، آزمون فرضیات و تحلیل پرسشنامه + فایل نرم افزاری، به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد .

سرفصل تحلیل آماری و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار Amos که بر روی پایان نامه های دانشجویی توسط خانم دکتر افشاری انجام می گیرد به شرح زیر است:

Normality Tests
Reliability Analysis (تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان)
Measurement Models (مدلهای اندازه گیری)
Goodness of Fit ‪(Chi-Square , t-test, Anova)‬
Modification Indices (شاخص های اصلاح)
Structural Models (مدلهای ساختاری)
Hypothesis Testing (آزمایش فرضیه)
SEM Analysis (تجزیه و تحلیل SEM)
Path Analysis (تحلیل مسیر)
Correlation Coefficients (ضریب همبستگی)
Mediation Analysis (تجزیه و تحلیل میانجی)
Multiple Models Comparison (مقایسه مدلهای چندگانه)
Exploratory Factor Analysis (تجزیه و تحلیل فاکتور اکتشافی)
Confirmatory Factor Analysis (تجزیه و تحلیل عامل تایید کننده)
Hypothesis Testing through Path Analysis and SR Model (تست فرضیه از طریق تجزیه و تحلیل مسیر و مدلSR)
Multiple Regression Analysis (تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه)
Convergent Validity (اعتبار متقابل)
Discriminant Analysis (تحلیل تشخیصی)
Growth Curve Modeling (مدل منحنی رشد)
Complicated Models (مدل های پیچیده)
Validity and Reliability tests with Amos (آزمونهای اعتبار و قابلیت اطمینان)
Complex Research Models in Amos

سرفصل تحلیل آماری قابل انجام با نرم افزار SPSS که بر روی پایان نامه های دانشجویی توسط خانم دکتر افشاری صورت می گیرد به شرح زیر است:

تعیین پایایی ابزار پرسشنامه
تعیین روایی ابزار پرسشنامه
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
اجرا و تحلیل مدلهای ساختاری با متغییرهای میانجی
اجرا و تحلیل مدلهایی با متغییرهای تعدیل گر در روش های مختلف
تحلیل رگرسیون خطی
تحلیل رگرسیون لوجستیک
رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی
تحلیل واریانس دو طرفه (Two-way variance analysis)
تحلیل کواریانس یک طرفه (One-way covariance analysis)
آزمون T Test
آزمون ضریب همبستگی ایتا (ETA correlation coefficient test)
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
آزمون لویین - بررسی همگونی واریانس متغیر های تحقیق (Levene)
آزمون شاپیرو - ویلک (برسی نرمال بودن ابعاد تحقیق ((Shapiro-Wilk)
آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی (Paired Sample T Test)
آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل (Independent Sample T Test)
آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل (ANOVA)
آزمون فرض ناپارامتری (Chi Square)
آزمون مک نمار (McNemar's test)
آزمون‌های ناپارامتری ویلکاکسون (Wilcoxon signed-rank)
آزمون ناپارامتری من ویتنی (Mann-Whithney)
آزمون ناپارامتری کروسکال (Kruskal Wallis)
آزمون‌ نیکویی برازش کلموگروف – اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov Test)
آزمون‌ نیکویی برازش پیرسن (Pearson correlation)
آزمون ضریب همبستگی گاما(Gamma correlation coefficient test)
آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی خطی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient)
آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی خطی کندال (Kendall linear correlation coefficient)
آزمون ضریب همبستگی لامبدا، فی و وی کرامر (Lambda correlation coefficient,…)
آزمون تصادفی بودن داده ها (Run test) به روش ناپارامتری
آزمون برابری میانگین های دو متغیر پیوسته مستقل در ناپارامتری
آزمون برابری چند متغیر پیوسته مستقل به روش ناپارامتری
تحلیل عاملی به روش متعامد
Quantitative Data Analysis (تجزیه و تحلیل داده های کمی)
Descriptive Statistics (آمار توصیفی)
Correlation & Regression analysis (تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون)
 Exploratory Factor analysis (EFA) (تجزیه و تحلیل فاکتور اکتشافی)
Cluster Analysis (آنالیز خوشه ای)
Binary Logistic Regression (رگرسیون منطقی دودویی)
Elements of Logistic Regression (عناصر رگرسیون لجستیک)
Assumptions of Logistic Regression (فرضیه رگرسیون لجستیک)
Interpreting Logistic Regression Coefficients (تفسیر رگرسیون منطقی)
Accuracy of Prediction (دقت پیش بینی)
Estimated Probabilities (احتمالات تخمینی)
Residual Analysis (تجزیه و تحلیل باقی مانده ها)
Multinomial Logistic Regression (رگرسیون لجستیک چندملیتی)
Assumptions of Multinomial Logistic Regression  (فرضیه رگرسیون منطقی چندجمله ای ها)
Interpreting Coefficients (تفسیر ضرایب)
Classification Table (جدول طبقه بندی)
Discriminant Analysis ( تحلیل تشخیصی)
Discriminant Model (مدل تبعیض آمیز)
Assumptions of Discriminant Analysis (فرضیه های تحلیل تشخیصی)
Assumption of Equal Covariance (فرض کوواریانس برابر)
Validating the Discriminant Model (اعتبار مدل تشخیصی)
Three-Group Discriminant Analysis (تجزیه و تحلیل تبعیض آمیز سه گروهه)
Nearest Neighbor Analysis
Distance and Standardization (فاصله و استانداردسازی)
Factor Scores & Sample Size (نمرات فاکتور و اندازه نمونه)
Principal Components Analysis with an Orthogonal Rotation (تجزیه و تحلیل اجزای اصلی با چرخش متعامد)
Kaplan-Meier Analysis
Survival Procedures in SPSS (روشهای بقا در اس پی اس اس)
 Discriminant Analysis(تجزیه و تحلیل محرمانه)
 Multiple Regression on Non-Parametric Data(رگرسیون چندگانه بر روی داده های غیر پارامتری)
Define and Coding variables in the model (تعریف و کد گذاری متغیرها در مدل)
Structural Modeling (مدل های سازه)
Path Analysis Reporting results (نتایج گزارش تجزیه و تحلیل مسیر)
Solving issues with models (حل مسائل با مدل ها)
Parametric and Non-parametric test (آزمون پارامتریک و غیر پارامتری)
Hypothesis Testing to compare Multiple Populations (ANOVA) (تست فرضیه برای مقایسه جمعیت های چندگانه (ANOVA))
Friedman Test (آزمون فریدمن)
شیوه به کارگیری کلیه تکنیکها در پایان نامه و مقالات علمی و پژوهشی
 

لیزرل(Lisrel) : یکی از اهداف شیوه های پایان نامه های چند متغیره، گسترش توانایی تبیین محقق و افزایش کارایی آماری است و با وجود اینکه رگرسیون چند متغیره، تحلیل عامل، تحلیل چند متغیره واریانس و روش های نظیر آن ابزاری قدرتمند برای محقق به شمار می روند، ولی همگی دارای محدودیت مشترکی هستند.  هر یک از این شیوه ها می توانند در هر بار فقط یک رابطه مجزا را بررسی کنند ولی در خیلی از موارد، محقق با مجموعه ای از پرسش های بهم پیوسته رو به روست . شیوه مدل سازی معادلات ساختاری، بسط مجموعه ای از شیوه های چند متغیره نظیر رگرسیون چند متغیره و تحلیل عامل شکل گرفته است.
مدل معادله ساختاری یک تحلیل چند متغیره بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق این امکان را می دهد مجموعه هایی از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد . با توجه به اهمیت مبحث معادله ساختاری و مخصوصاً با عنایت به ویژگی های بارز و منحصر به فرد نرم افزار کاربردی لیزرل، همچنین علاوه بر اهمیت یادگیری این نرم افزار، به خصوص برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از این روش آماری در پروژه های تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه های دانشجویی، نحوه و نوع آموزش آن برای فراگیری بهتر مخاطبان نیز حائز اهمیت است.
نرم افزار لیزر (Lisrel ) یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علّی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.
 
سرفصل تحلیل آماری قابل انجام با نرم افزار Lisrel که بر روی پایان نامه های دانشجویی توسط خانم دکتر افشاری صورت می گیرد به شرح زیر است:

Measured Variable Path Analysis ‪(MVPA)‬
Measured Variable Path Analysis Unstandardized MVPA
Confirmatory Factor Analysis ‪(CFA)‬
Construct Validity and Reliability
Second-Order Factor Models
Latent Variable Path Analysis ‪(LVPA)‬
Comparing groups on MVPA, CFA, and LVPA models
measured variable path analysis, confirmatory factor analysis, latent variable path analysis with SIMPLIS and LISREL
تجزیه و تحلیل مسیر متغیر اندازه گیری، تجزیه و تحلیل عامل تایید، تجزیه و تحلیل مسیر پنهان متغیر با   (LISREL)
Interactions and Nonlinear Relations
تعاملات و روابط غیر خطی
Longitudinal Data Analysis
تجزیه و تحلیل داده های طولی
Multilevel SEM
Sem چندمنظوره

سوابق مدرس :

کارشناسی آمار – دانشگاه شهید بهشتی تهران – سال ۸۴ – معدل کل : ۱۷.۸۶
کارشناسی ارشد آمار – دانشگاه تهران – سال ۸۶ – معدل کل : ۱۸.۴۹
دکتری آمار – دانشگاه تهران – سال ۹۰ – معدل کل : ۱۸.۱۷
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(از سال ۹۲ تاکنون)
عضو انجمن آمار ایران(از سال ۹۰)
عضو بنیاد ملی نخبگان کشور
مدرس دانشگاه های قم – سمنان – کاشان و دانشگاه های آزاد اسلامی
آموزش نرم افزارهای SPSS و لیزرل و Amos در دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی از سال ۹۱ تاکنون
مولف کتابهای :
مسئله هایی در آمار و احتمالات کاربردی – آمار و احتمالات ۱ – روشهای آماری و احتمالات پیشرفته با برنامه های کاربردی – احتمالات و روشهای آماری – تحلیل آماری پیشرفته
دارای ۹ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی
تحلیل آماری بیش از ۹۰ پایان نامه و پروژه تحقیقاتی
تکمیل پایان نامه بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه های سراسری و آزاد


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets