دوره بازرسی جوش طراحی سایت

29,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی ( ENVIمقدماتی و پیشرفته)

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 49809

01 مرداد 1401 09:42 فارس -- شيراز
کتاب آموزش کاربردی ( ENVIمقدماتی و پیشرفته)مولفان: سعید جوی زاده ، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی،الها...

تعداد بازدید: 327

دسته بندی: خدمات آموزشی

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09382252774 ارسال ایمیل

توضیحات

کتاب آموزش کاربردی ( ENVIمقدماتی و پیشرفته)
مولفان: سعید جوی زاده ، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی،
الهام شمس آبادی
فصل اول: سنجش از دور و کاربردهای آن
مراحل تاریخی رشد سنجش از دور
کاربردهای مهم سنجش از دور
مطالعه تغییرات دوره ای
مطالعات زمین شناسی
مطالعات کشاورزی و جنگلی
مطالعات منابع آب
مطالعات دریایی
مطالعه ی بلایای طبیعی
کاربری اراضی و سنجش از دور
فرایند سنجش از دور
مولفه ها (عناصر) تفسیر
نرم افزارهای سنجش از دور
نرم افزار ENVI
PCI Geo metical نرم افزار
نرم افزار ERDAS
ER Mapper نرم افزار
نرم افزار Idrisi
فصل دوم: حسگرها و ماهواره ها
طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی
حسگرهای فعال
حسگرهای غیرفعال
طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی
حسگرهای تصویری
حسگرهای غیر تصویری
مدار ماهواره ها
مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
مددار قطبی
مدار زمین ثابت
مدار بیضوی
ماهواره های سنجش از دور
ماهواره لندست
پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته ()ASTER
ماهواره SPOT
ماهواره های IRS
ماهواره آیکونوس ()IKONOS
ماهواره ترا ()TERRA
Quick Bird ماهواره
ماهواره CBERS-2
FORMOSAT-2 ماهواره
CARTOSAT-1 ماهواره
ماهواره TOPSAT
ماهواره ALOS
Resurs-DKI ماهواره
سکوها
فصل سوم: امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها
طیف امواج الکترمغناطیس
طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی
اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس
پخش و جذب اتمسفری
خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین
خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها
تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک
تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک
تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک
تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
خصوصیات انعکاسی طیفی آب
مقایسه انعکاسی طیفی آب، خاک و گیاه
فصل چهارم: دانلود تصاویر ماهواره ای
Earth Explorer
CLCF
فصل پنجم: آشنایی با نرم افزار ENVI
باز کردن نرم افزار ENVI
معرفی منوهای نرم افزار ENVI
File منوی
Basic Tools منوی
Classification منوی
Filter منوی
Spectral منوی
منوی Map
Vector منوی
Topographic منوی
Radar منوی
Window منوی
Help منوی
معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI
انواع تصاویر سنجش از دور
باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI
بازکردن فایل با فرمت های عمومی
بازکردن فایل با فرمت های خاص
پیدا کردن یک Display
اطلاعات مکانی تصویر
اطلاعات جانبی تصویر
فصل ششم: روش های مقایسه همزمان دو تصویر
ارتباط و لینک دادن دو تصویر
استفاده از دستور Animation
پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای ()Pixel Locator
فصل هفتم: لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیطGoogle earth
لینک کردن اتوماتیک تصاویرماهوارهای به محیط Google eart h
فصل هشتم: ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
Layer St acki ng :فصل نهم
انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید
فصل دهم:ایجاد وساخت DEMو خطوط تراز در نرم افزارENVI
کاربرد.DEM
طبقه.بندی.زمین.با.استفاده.از.DEM
روش.های.تولید.DEM
نمونه.برداری
ساختاردهی.مدل
مراحل.ساخت..DEMدر.محیط.نرم.افزار.ENVI
ایجاد.خطوط.تراز.یا.منحنی.های.میزان
قوانین.مربوط.به.منحنی.های.میزان
ایجاد.خطوط.تراز.در.محیط.نرم.افزار..ENVI
فصل یازدهم: سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
چگونه DEMمنطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟
فصل دوازدهم: تصحیحح اتمسفری
روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور
روش بررسی هیستوگرام تصویر
روش رگرسیونی
تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI
روش کاهش تیرگی
روش خط تجربی
روش سطح مسطح
روش های باقیمانده های لگاریتمی
IARR روش
FLAASH روش
فصل سیزدهم: تصحیح هندسی
ژئورفرنس کردن تصویر
تغییر سیستم مختصات یک تصویر
فصل چهاردهم: موزاییک کردن
روش های موزاییک کردن
Pixel Base 
Geo referenced 
فصل پانزدهم: ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای
برش منظم مکانی بر روی تصویر
برش منظم طیفی بر روی تصویر
برش نامنظم بر روی تصویر
Region of Interest منوهای
ذخیره ی ROIترسیم شده
فصل شانزدهم: روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای
روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای
روش.تباین.خطی
Linear %2. روش
.Histogram Equalization روش
Gaussian روش
Square Root روش
انطباق.هیستوگرام.ها
آشکارسازی.و.بهبود.کنتراست.به.طور.دلخواه.و.اختیاری
فصل هفدهم: ایجاد پروفایل طولی، طیفی و کتابخانه طیفی
پروفیل چیست؟
نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی
کتابخانه طیفی
انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی
ایجاد پروفیل طولی
نحوه ایجاد پروفیل طولی
فصل هجدهم: پارامترهای آماری و هیستوگرام
هیستوگرام چیست؟
نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI
فصل نوزدهم: ایجاد Scat t er pl ot
تفاوت.هیستوگرام.با.نمودار.های.پراکندگی
نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI
فصل بیستم:اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
فصل بیست و یکم: اعمال فیلترها
انواع فیلترها در نرم افزارENVI
Convolution فیلترهای
Morphology فیلترهای
فیلترهای Texture
Adaptive فیلترهای
فیلترهای فرکانسی ()FFTs
فصل بیست و دوم: تحلیل مولفه های اصلی
روش های تحلیل مولفه های اصلی
انجام عملیات مولفه های اصلی ( )PCAبر روی تصاویر ماهواره ای
فصل بیست و سوم: عملیات محاسبات باندی
معرفی شاخص های مورده استفاده
شاخص پوشش گیاهی ()NDVI
فصل بیست وچهارم: Densi t y sl i ce
Density slice نحوه اجرای
فصل بیست و پنجم: Maski ng
نحوه اجرای Masking
فصل بیست وششم:طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
محدودیت.های.کلاسه.بندی.تصاویر
.میزان.دقت.طبقه.بندی.ها.در.تصاویر
انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI
طبقه.بندی.نظارت.نشده
طبقه.بندی.نظارت.شده
فصل بیست و هفتم:پس پردازش نتایج طبقه بندی
دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی
فصل بیست و هشتم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای
مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر
پیوست: نصب نرم افزار
تعاریف.و.اصطلاحات.به.کار.رفته.در.این.کتاب
منابع.و.ماخذ  


کلمات کلیدی:

تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets